http://www.finansportalen.se/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskutera rysk aktiehandel mm kan man på vårt forum http://guestbook.russiaonline.se/#comments1

 

 

Stockholm den 15 Oktober 2015 

Tradingstrategier i den ryska aktiemarknaden

Under lång tid har den ryska aktiemarknaden varit utsatt för stark press men trots det klarat sig oväntat bra. Under 2015 tillhör Moskva världens bästa börser oavsett om man väljer att mäta uppgången i USD eller RUR. Det är lätt att förledas till att tro att marknaden även fortsättningsvis kan komma att fortsätta uppåt. Rent fundamentalt och ekonomiskt ser det illa ut för Ryssland med fallande oljepris, höga räntor, ännu högre inflation och sanktioner som pressar ekonomin. Svängningarna på MOEX (Moscow Exchange) har dock varit kraftiga eller för att använda finansspråk, volatiliteten är mycket hög. Det innebär en ökad risk för förluster men myntet har även en baksida.

Den höga volatiliteten ger också möjligheter om man som investerare vet hur man ska utnyttja den. MOEX innehåller en rad bolag som är alldeles för billiga i förhållande till kvalitet och intjäningsförmåga. Tyvärr räcker det inte alltid med att identifiera gulkornen i form av högkvalitativa bolag så länge man behöver utsätta sig för marknadsrisken. Finns det olika sätt att investera med reducerat marknadsrisk men ändå ha kvar möjligheten till god avkastning när man investerar i bra bolag men i en riskfylld marknad? Mitt svar är utan tvekan ja! Jag ska fortsättningsvis försöka några olika strategier för att exponera sig i den ryska marknaden med kraftigt reducerad risk men med fortsatt god vinstpotential.

Dock avgränsar jag mig från fundamental analys av bolagen och jag gör heller ingen makrobedömning i min analys. Detta bör givetvis varje investerare göra innan en investering genomförs. I den här artikeln koncentrerar jag mig på olika tradingtekniker. Jag kommer att visa på två olika typer av spreadtekniker. Detta innebär att man köper en aktie och blankar en annan. Det kan vara i olika bolag och aktier men jag föredrar samma bolag men olika noteringstyper.

Magnit lokala aktier - Magnit DR i London

Magnit är Rysslands största livsmedels återförsäljare med fantastiskt management och mycket bra utveckling vad avser omsättning, vinst och nyetablering. Bolaget är noterat i både Moskva och i London. Många internationella placerare får av regelskäl inte köpa ryska lokala aktier utan är hänvisade till utländska marknader om de t.ex. vill köpa Magnit. Därför uppstår det en mer eller mindre kraftig premie på Magnits aktier i London jämfört med Magnits aktier noterade på MOEX. Detta försöker jag utnyttja genom att köpa Magnit i Moskva i RUR och sälja i blanka Magnit i London i USD.

Magnit i London handlas i skrivande stund cirka 52,55 USD och Magnit i Moskva i 12070 RUR. Valutakursen är 62,1410. På varje lokal magnit aktie i Moskva går det fem (5) DR (Drawing Rights) noterade i London. Därför behöver vi omvandla aktierna till samma valuta och antal för att kunna göra en jämförelse. 5*52,55*62,1410 ger 16328 RUR vilket ska jämföras med den lokala noteringen om 12070 RUR. Som läsaren kan notera får investeraren en stor rabatt genom att köpa i Moskva istället för i London. Därför köper vi Magnit i Moskva och blankar, genom att låna aktier, i London. Vi går långa på 12070 och korta på 16328. Med andra ord så handlas den London noterade Magnit aktien med ett premium om cirka 35 % eller den lokala aktien i Moskva handlas med en rabatt om cirka 26 % beroende från vilket håll vi räknar.

Jag föredrar det senare och säger därför att den lokala aktien handlas med en rabatt om 26 % jämfört med den i London noterade aktien. Vi har alltså tagit en position där vi reducerar marknadsrisken till i det närmaste noll. Det spelar ingen roll om marknaden går upp 27 % eller om den går ned 43 %. Däremot vill vi tjäna pengar på något som kallas för relativ avkastning. Vi är bara intresserade av att spreaden mellan aktieslagen minskar. Det troliga är att spreaden kommer att minska eftersom det handlar om exakt samma bolag men med olika platser för notering. Mellan tummen och pekfingret kan man säga att 25 % rabatt är ett bra köpläge och när rabatten har minskat till cirka 15 % tar man hem vinsten.

Givetvis finns det inga garantier för att detta kommer att ske men chanserna är goda. Vid investeringstillfället får man som investerare de facto in pengar så avkastningen är teoretiskt sätt oändlig! Med ovanstående strategi dra ni nytta att av placera i ett välskött och framgångsrikt bolag men ni behöver vare sig bry er om marknadsrisk eller ens hur Magnit i sig självt är värderat. Det enda intressanta är den relativa värderingen mellan Magnits notering i London och i Moskva. Vän av ordning kanske invänder att det finns en valutarisk mellan USD och RUR. Egentligen inte eftersom aktierna avser samma bolag och speglar varandra.

Jag har själv investerat i denna spread.

Sberbank stamaktier - Sberbank preferensaktier

Nästa strategi är fokuserad enbart på lokala aktier noterade på MOEX men spreaden görs mellan de olika aktieslagen stamaktier och preferensaktier. De senare har en stor fördel eftersom de har företrädesrätt vid eventuell likvidation och vid utdelning. Dessutom brukar preferensaktiernas utdelning vara högre än stamaktiernas. Därför väljer vi att köpa Sberbanks preferensaktier och sälja eller blanka stamaktierna i samma bolag. Vi har därmed i princip eliminerat marknadsrisken men liksom i Magnitfallet valt att exponera oss i Sberbank. Dock ej med full företagsrisk utan enbart via skillnaden i pris mellan de båda aktieslagen i Sberbank, stamaktier och preferensaktier.

På de internationella börserna är det vanligt att preferensaktier betingar ett högre pris än stamaktierna eftersom de närmast är att likna vid en företagsobligation. Så är dock inte fallet i Sberbank och det ska vi försöka utnyttja. Vi köper således stamaktier på 67,43 RUR och blankar stamaktier med lånade aktier på 87,99 RUR. Därmed är marknadsrisken i princip reducerad till noll. Det spelar med andra ord ingen roll om marknaden stiger eller faller kraftigt. Det enda som intresserar oss är den relativa värderingen aktieslagen emellan. Även i denna strategi får vi in pengar när vi blankar en tillgång med högre pris än den vi köper. Spreaden är 20,56 RUR till vår fördel. Detta är ett ganska normalt ingångspris i denna spread.

Det finns mycket som talar för att spreaden kommer att minska kraftigt över tiden. Detta kan ske genom många olika åtgärder och på många olika sätt. Sberbank har av och till talat om att omvandla preferensaktierna till stamaktier varvid spreaden skulle försvinna helt och hållet eftersom vi bara får ett aktieslag. Tidsmässigt är det dock svårt att sia om när det skulle kunna ske eller ens om det skulle kunna ske. Ett annat sätt skulle kunna vara att preferensaktierna inkluderas i något internationellt index och att internationella placerare därmed får bättre möjligheter att köpa preferensaktier istället för stamaktier. Ett tredje och kanske det mest naturliga är att preferensaktierna helt enkelt värderas upp eftersom de ger bättre utdelning och är säkrare än stamaktierna.

Hursomhelst bedömer jag att ett bra läge att köpa spreaden är när skillnaden är cirka 20-22 RUR eller kanske t.o.m. högre vid enstaka tillfällen. Vinsten bör tas hem när spreaden dragits ihop till cirka 15 RUR eller lägre. Återigen är vinsten i princip oändlig eftersom vi de facto har fått in pengar vid investeringstillfället. I rena pengar bör det ge cirka 5-7 per "spread". Jag har själv positioner i spreaden.

Globaltrans - en strategi med derivat för den avancerade placeraren

Globaltrans är ett mycket intressant företag. Det är ett ryskt logistik/transportföretag som är noterat på Londonbörsen i USD. Globaltrans erbjuder järnvägstransporter i Ryssland, CIS och Baltikum. Bolaget hyr även ut järnvägsvagnar och erbjuder service till kunder inom metall-, gruv- och oljeindustrin. Globaltrans står troligen inför en omvärdering och är ett välskött bolag men det får jag återkomma till en annan gång. Nu koncentrerar vi oss på själva tradingstrategin. Den är lite mer komplex och i viss mån även mer riskfylld än våra spreadstrategier. Idag noteras Globaltrans till priset 4,72 USD men för att göra det lättare så använder jag mig av de konkreta marknadspriser som rådde när jag själv etablerade min position i Globaltrans.

Låt oss anta att vi vill köpa 10000 aktier för 3,50 USD. Istället för att köpa 10000 aktier väljer vi att köpa 5000 aktier till priset 3,50 USD och sälja en strangle mot innehavet. Det är ett fikonspråk som dryftar en förklaring. Egentligen är det enkelt. Med våra 5000 Globaltransaktier som bas ställer vi ut 50 kontrakt köpoptioner och 50 kontrakt säljoptioner. Ett kontrakt motsvarar 100 aktier. Genom försäljningen av optioner får vi in ett totalt premium för sälj- och köpoptionerna om 1,00 USD. Det reducerar vår investering till 3,50-1 vilket ger 2,50 USD i investering. Låt oss anta att aktien faller kraftigt och att vi får köpa aktier via de utställda säljoptionerna. Lösenpriset för dessa är 3,00 USD vilket också är priset vi får köpa ytterligare 5000 aktier.

I kalkylen måste vi dock ta med att vi har fått in 1 USD när vi sålde optionerna. Därför blir vårt anskaffningspris av aktierna i Globaltrans: 3,50 (priset vi betalade för 5000 aktier i marknaden) plus 3,00 (priset vi köpte aktier via söljoptionerna) minus 1,00 (optionspremium vi erhöll vid försäljningen av vår strangle) eller med enbart siffror: (3,50+(3,00-1,00))/2 = 2,75. Vi har med andra ord köpt 10000 aktier för 2,75 USD istället för 10000 aktier för 3,50 USD som vi initialt var beredda att göra. Anskaffningspriset är betydligt lägre, cirka 21,50 % bättre än vad vi ursprungligen tänkte köpa aktierna på.

Vad händer då om priset istället går upp? Vi har köpt 5000 aktier för 3,50 USD och ställt ut 50 köpoptioner med lösenpris 4,00. Därför blir vi av med aktierna på kurs 4,00 när köpoptionerna löses in. Avkastningen blir mycket bra eftersom vi köpte på 3,50 USD och säljer på 4,00 (lösenpris för köpoptionerna) plus 1,00 USD (erhållet premium för den utställda strangeln). Således är vår investering 2,50 (priset för aktierna minus erhållet optionspremium) och vi säljer på 4,00. Avkastningen blir (4,00- 2,50)/2,50 d.v.s. 1,50 USD eller 60 %. Löptiden på optionerna i vårt exempel är ett år och årsavkastningen blir då 60 % i USD!

När hade det då bara varit bättre att köpa aktierna direkt? Om man inte tror på bolaget och aktierna ska man givetvis helt avstå från affären. Om man tror på bolaget och vill genomföra affären hade det i en fallande marknad aldrig varit bättre att köpa 10000 aktier än att genomföra vår strategi. Vårt anskaffningspris blir alltid lägre.

Om marknaden går upp kraftigt hade det givetvis varit bättre att enbart ha aktier och inte behöva sälja dessa via de utställda köpoptionerna. Men den här situationen uppstår inte förrän aktien stiger över 5,60 USD. Det är först vid den nivån som det rena aktieköpet genererar en avkastning som är likvärdig med våra 60 %. Eller annorlunda uttryckt, vår investering om 3,50 USD (priset för aktierna) ger en avkastning om 60 % först vid nivån 5,60 USD.

Tror man att aktierna ska ligga mellan 2,75 och 5,60 inom det närmaste året är vår strategi helt överlägsen. De sämsta utfallen i strategin är att vi kan få ett lägre anskaffningspris än vad vi ursprungligen räknade med eller att vi får en avkastning på 60 % i USD på ett år. Inte så illa! Och ändå betydligt bättre än det rena aktieköpet.

Claes Roosmark

Diskutera rysk aktiehandel mm kan man på vårt forum http://guestbook.russiaonline.se/#comments1

 

__________________________________________________________________

 

Du är även välkommen att besöka vårt arkiv

Arkiv för 2015

Lägesrapport 11 Oktober 2015

Mostotrest - snålt bud på bolaget? 22 Juni 2015

Analys av Rysk kris, 4 Maj 2015

Analys av Tundra Fonder, 26 Feb 2015

Update av Raspadskaya och East Capital Explorer, 26 februari 2015

Det svarta guldet - frågor, funderingar och slutsatser, 8 februari 2015

Uppföljning av analys om East Capital Explorer AB, 13 januari 2015

Arkiv för 2014

Tankar kring East Capital och East Capital Explorer, 22 december 2014

Lägesrapport 2014-12-07, v.49

Lägesrapport 2014-11-30, v.48

Lägesrapport 2014-11-23, v.47

Lägesrapport 2014-11-16, v.46

Lägesrapport 2014-11-09, v.45

Lägesrapport 2014-11-02, v.44

Lägesrapport 2014-10-26, v.43

Lägesrapport 2014-10-19, v.42

Lägesrapport 2014-10-12, v.41

Lägesrapport 2014-10-05, v.40

 

Lägesrapport 2014-09-28, v.39

Lägesrapport 2014-09-21, v.38

Lägesrapport 2014-09-14, v.37

Lägesrapport 2014-09-07, v.36

Augusti 2014

Juli 2014

Juni 2014

Maj 2014

April 2014

Mars 2014

Februari 2014

Januari 2014

Arkiv för 2013

December 2013

November 2013

Oktober 2013

September 2013

Augusti 2013

Juli 2013

Juni 2013

Maj 2013

April 2013

Mars 2013

Februari 2013

Januari 2013

Arkiv för 2012

December 2012

November 2012

Oktober 2012

September 2012

Augusti 2012

Juli 2012

Juni 2012

Maj 2012  

April 2012

Mars 2012 

February 2012 

Januari 2012

Arkiv för 2011

December 2011

November 2011

Oktober 2011

September 2011

Augusti 2011

Juli 2011

Juni 2011

Maj 2011

April 2011

Mars 2011

Februari 2011

Januari 2011

Arkiv för 2010

December 2010

November 2010

Oktober 2010

September 2010

Augusti 2010 

Juli 2010

Juni 2010

Maj 2010

April 2010

Mars 2010

Februari 2010

Januari 2010

Arkiv för 2009

December 2009

November 2009

Oktober 2009

September 2009

Augusti 2009

Juli 2009

Juni 2009

Maj 2009

April 2009

Mars 2009

Februari 2009 

 

                                                                           bra hemsida om ryssland